Λέμε την Αλήθεια
Οδηγίες Ορθής Χρήση Διαφημιστικών Επιγραφών & Πινακίδων

Οδηγίες Ορθής Χρήση Διαφημιστικών Επιγραφών & Πινακίδων

Οι δύο φορείς υιοθέτησαν, από κοινού, τον αντίστοιχο διεθνή οδηγό, ο οποίος παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη SDR. Το έγγραφο παρέχει οδηγίες προς τις εταιρίες επικοινωνίας και τους διαφημιζόμενους για το πώς να οργανώσουν τις επιγραφες led , να διεξαγάγουν και να ολοκληρώσουν σωστά ένα spec. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές και για τα δύο μέρη, τόσο ως προς τις γενικές αρχές όσο και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Τομέας μπορεί:

  1. Να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές του κλάδου των διαφημιστικών εταιριών και των συναφών λειτουργιών, και να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους φορείς της ελληνικής κοινωνίας, τις εταιρίες-μέλη, τους επαγγελματίες των εταιριών μελών καθώς και τους συνεργάτες τους σε Μέσα και διαφημιζόμενους.
  2. Να επιδιώκει, καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου.
  3. Να μελετά, συντάσσει και προωθεί κανόνες πρακτικής και δεοντολογίας, για τον αυτοέλεγχο και περιορισμό των τυχόν αυθαιρέτων δραστηριοποιήσεων και εκδηλώσεων που παρατηρούνται στην καθημερινή πρακτική.
  4. Να προχωρεί σε διοργάνωση εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων εν γένει.

Προς διευκόλυνση άσκησης των αρμοδιοτήτων σας που συνδέονται με τον έλεγχο της υπαίθριας διαφήμισης με επιγραφές neon, σας διαβιβάζουμε συνημμένα υπόδειγμα έκθεσης αυτοψίας, στο οποίο αποτυπώνονται τα πεδία ελέγχου και οι πιθανές παραβάσεις, με παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Το υπόδειγμα αυτό αποτελεί έναν «οδηγό» για τη σύνταξη σχετικού εγγράφου από τις υπηρεσίες σας, προκειμένου ο έλεγχος να διενεργείται ομοιόμορφα, με πληρότητα και ακρίβεια. Συναφώς επισημαίνεται ότι η σωρευτική παράβαση νομοθετικών διατάξεων συνιστά ένδειξη ως προς την βαρύτητα της παράβασης που συντελείται με την τοποθέτηση κάθε παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, στοιχείο που συνεκτιμάται κατά την επιβολή των προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2946/2001.

Σημειώνεται ότι το συνημμένο «υπόδειγμα» βασίστηκε στη νομοθεσία που ισχύει για το σύνολο της χώρας, εκτός της περιοχής που ορίζεται με το άρθρο 2 του ν.2833/2000, όπου η αρμοδιότητα διενέργειας αυτοψίας ανήκει στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

Νίκος Ράλλης

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed